SHOWING AREA PROFILE 1 OF 1
 

Bathurst at a glance

Keywords:

 Property/properties for sale

 For sale/to let

 Eastern Cape Bathurst

 Holiday homes/coastal resorts

 Sunshine coast

 School/s

 Holiday activity/ies

 Retirement lifestyle (not included)

Important suggestion: Much of the information about access to hospitals, shops, cultural events etc

is the same for all the towns on SEEFF’s list. I suggest a general introduction with links from each of

town specifically to that introduction to avoid too much detailed repetition.

Starts here….

As you draw up to the only four-way stop in the middle of the historic village of Bathurst you will

wonder whether you have been transported back in time. This charming village with its historic

buildings lining the streets was founded by the British colonial administration in 1820 to be the

administrative centre of the Albany district. It was named for the Colonial Secretary of the time, Lord

Bathurst. That plan did not last long. Two years later, the Governor of the Cape Colony, Lord Charles

Somerset, issued a proclamation to suspend construction of the drostdy (magistracy) and in an

instant, Grahamstown, some 42 kms inland, became the administrative centre.

But that was by no means the end of Bathurst. In her book Literary Guide to the Eastern Cape,

Jeanette Eves states: “Attractively set amongst farmland and bush-covered hills, it is a place where

town and country blend harmoniously.” Eve’s words were well chosen. Today Bathurst attracts a

plethora of people who have chosen a lifestyle that is laidback and easy-going: writers, academics,

historians, artists, potters, weavers, book collectors, plant collectors, a maker of cosmetics using

essential oils, crafters of all kinds ― urbanites who have relocated into the heart of an agricultural

community of pineapple farmers, dairy farmers and an increasing number of game farmers.

In fact, it was just outside Bathurst, from a vantage point known as Thornridge, that the 1820 Settler

farms were surveyed. Today the villagers maintain a toposcope which comprises a circle of plaques

pointing in all directions. Each plaque gives the distance, the name of a ship with its captain, the

names of the families on board with their leader, and an arrow to show the direction in which each

party trekked to find its allocation of land.

As you stand high up on the ridge you see farmlands in all directions. On a clear day you can see the

sea. It is in this far-flung corner of the Cape Colony, bounded in the east by the Great Fish River, that

poor and desperate Englishmen were prepared to brave three months at sea followed by a trek, with

very little except a few possessions, a team of oxen and some compatriots, across plains teeming

with game, watched by Xhosa warriors, also prepared to risk everything to protect their land, in

order to grow a few crops and graze a few cattle on which to eke out a living in a foreign land. The

view is breath-taking, and the recognition of the courage, determination and perseveration it must

have taken to achieve all this is awe-inspiring. Graveyards dotted on farms and in villages around the

Eastern Cape are full of the graves of children and babies.

But, where there were Englishmen, there was a pub. In the early 1820s one of the settlers, Thomas

Hartley, built a forge and a house in Bathurst. By 1832 he had built an inn beside the forge. The inn

was highly regarded and, despite the neighbouring forge, the inn's rooms were billed as

"Subscription Rooms for Gentlemen". The inn acquired its current name about 100 years later when

soldiers from the Royal Air Force were stationed at what is now the 43 Air School, 12kms outside

Port Alfred. They decided to name the inn after their local pub in England, thus the Bathurst Inn

became the Pig and Whistle (www.pigandwhistle.co.za).

As with most of the Eastern Cape villages and towns, the residents of Bathurst are drawn to an

alternative way of living. So they preserve the old buildings. The Methodist church was completed in

1837; while the Anglican Church, built in 1837, is the oldest unaltered church in South Africa. These

churches are both national monuments, as is the old water-driven wool mill built by Samuel

Bradshaw in 1821, and fully restored in 1967.

But what of survival today ―schools, hospitals, shopping malls, bright lights, theatres, restaurants?

SEEFF’s view is that Bathurst’s attraction goes beyond a laidback lifestyle in a village with loads of

historic charms. Those looking to buy property, either as a place to live, to retire or invest should

consider Bathurst’s proximity to the Sunshine coast. Firstly, it is 12kms from Port Alfred and 42 from

Grahamstown, where there are Netcare hospitals, distinguished private and public schools, shopping

malls, and a range of shops and restaurants to satisfy the bulk of any consumer’s needs. For anything

more, the two coastal towns of Port Elizabeth and East London are within a comfortable 90 minute

drive. For culture vultures, there is Grahamstown with its annual National Arts Festival, Science Fest,

the Rhodes music department, an active music society and so much more.

Secondly, SEEFF points out that Bathurst is not negatively affected by the salty atmosphere and the

wear and tear it can do to your home, vehicle and other possessions. Bathurst is an ideal small

countryside town to invest in whether you are looking to purchase a holiday home or a residential

property to put down roots and settle for the long haul. SEEFF has a range of properties for sale to

meet your needs: residential plots for new builds, cosy cottages, fixer-uppers, designer-built

contemporary homes, farms and farmlands. SEEFF has contacts to help you find what you are

looking for.

Sleutelwoorde:

Eindom/eiendomme te koop

Te koop/te huur

Oos­Kaap Bathurst

Vakansiehuise/kusoorde

Sonskynkus

Skool/skole

Vakansie­aktiwiteit/e

Aftree­leefstyl (nie ingesluit nie)

Belangrike voorstel: Baie van die inligting oor toegang tot hospitale, winkels, kulturele

gebeurtenisse ens is dieselfde vir al die dorpe op SEEFF se lys. Ek stel voor 'n algemene

inleiding met skakels van elke dorp spesifiek tot daardie inleiding om te veel herhaling van detail

te voorkom.

Begin hier....

Wanneer jy tot stilstand kom by die enigste vierrigting­stop in die middel van die geskiedkundige

dorpie Bathurst, sal jy wonder of jy nie dalk ver teruggevoer is in tyd nie. Die bekoorlike dorpie

met sy geskiedkundige geboue is in 1820 deur die Britse koloniale administrasie gestig om die

administratiewe sentrum vir die Albanie­distrik te wees. Dit is vernoem na die koloniale sekretaris

van daardie tyd, Lord Bathurst. Slegs 2 jaar later is die administratiewe sentrum egter, in 'n

oogwenk, 42km die binneland in na Grahamstad toe verskuif toe die goewerneur van die

Kaapkolonie, Lord Charles Somerset, 'n proklamasie uitgevaardig het dat alle konstruksie aan die

drostdy in Bathurst oombliklik gestaak moes word.

Dit het geensins beteken dat dit die einde was van Bathurst nie. In haar boek Literary Guide to

the Eastern Cape, skryf Jeanette Eves: “Attractively set amongst farmland and bush­covered hills,

it is a place where town and country blend harmoniously.” Eve het haar woorde goed gekies.

Vandag lok Bathurst 'n oorvloed van mense wat 'n rustige en ontspanne leefstyl verkies;

skrywers, akademici, geskiedskrywers, kunstenaars, pottebakkers, wewers, boekversamelaars,

plantversamelaars, 'n vervaardiger van skoonheidsmiddels uit essensiële olies, handwerkers van

alle soorte – stadsmense wat verhuis het na die hart van 'n landbougemeenskap van pynappel­,

melk­ en in toenemende mate wildboere.

Bathurst is ook die plek vanwaar die plase van die 1820 Setlaars uitgemeet is, vanaf 'n uitkykpunt

bekend as Thornridge net buite Bathurst. Tot vandag toe onderhou die dorpsmense 'n

toposkoop wat bestaan uit 'n sirkel van gedenkplate wat in al die rigtings wys. Elke gedenkplaat

dui aan die naam van die skip met sy kaptein, die name van die families aan boord, met hul leier,

en 'n pyl wat wys watter afstand en in watter rigting elke groep getrek het om hul toegekende

grond te vind.

As jy daar bo­op die rand staan, sien jy plase in alle rigtings. As dit 'n helder dag is kan jy tot by

die see sien. Dit is in hierdie uithoek van die Kaapkolonie, begrens aan die ooste deur die Groot

Visrivier, waar arm en desperate Engelse bereid was om na 3 maande op see en daarna 'n trek

met net hul karige besittings, 'n span osse en vergesel van 'n paar landgenote, op vlaktes waar

wild in oorvloed voorgekom het en onder die arendsoë van Xhosakrygsmanne wat bereid was

om alles in die stryd te werp om hul grond te beskerm, te probeer om 'n paar gewasse te kweek

en 'n paar vee aan te hou om sodoende 'n bestaan te maak in 'n vreemde land. Die uitsig is

asemrowend en so ook die besef van die moed, deursettingsvermoë en volharding wat dit moes

verg om dit te bereik. Begraafplase plek­plek op plase is vol grafte van kinders en babas.

Maar waar daar 'n Engelsman is, is daar 'n pub. iI die vroeë 1820s het een van die Setlaars, ene

Thomas Hartley, 'n smidswinkel en 'n huis gebou in Bathurst. Teen 1832 het hy 'n herberg langs

die smidswinkel gebou. Die herberg is hoog aangeslaan en ten spyte van die aangrensende

smidswinkel is die kamers op die rekening aangedui as “Subscription Rooms for Gentlemen”.

Die herberg het sy huidige naam eers 100 jaar later gekry toe soldate van die Royal Air Force

gehuisves is in wat nou bekend staan as 43 Air School, 12km buite Port Alfred. Hulle het besluit

om die herberg op Bathurst te vernoem na hul plaaslike pub in Engeland en gevolglik het die

Bathurst Inn die Pig and Whistle (www.pigandwhistle.co.za) geword.

Soos met meeste van die Oos­Kaapse dorpe, is die inwoners van Bathurst gelok deur 'n

alternatiewe leefstyl. Gevolglik word ou geboue bewaar. Die Metodiste kerk is voltooi in 1837;

terwyl die Anglikaans kerk, ook gebou in 1837, die oudste onveranderde kerk in Suid­Afrika is.

Hierdie kerke is albei nasionale monumente, asook die water­aangedrewe wolmeul wat in 1821

gebou is deur Samuel Bradshaw en ten volle herstel is in 1967.

Vandag oorweeg potensiële kopers die nabyheid en beskikbaarheid van geriewe soos skole,

hospitale, winkelsentrums, stadsligte, teaters en restaurante. Dit is SEEFF se mening dat

Bathurst se aantreklikheid verder strek as net 'n rustige leefstyl in 'n dorpie met historiese

aantreklikhede om van te kies en te keur. Iemand wat 'n woonhuis of 'n aftreehuis wil koop of wat

eiendom slegs as 'n belegging wil koop moet Bathurst se nabyheid aan die Sonskynkus in ag

neem. Eerstens is dit 12km vanaf Port Aflred en 42km vanaf Grahamstad, waar daar Netcare

Hospitale, uitstekende privaat en openbare skole, inkopiesentrums, 'n wye reeks winkels en

restaurante is om in meeste behoeftes te voorsien. Vir enige verdere behoeftes is die twee

kusstede Port Elizabeth en Oos­Londen binne 'n gerieflike 90 minute se ry vanaf die dorp. Vir

kultuurvrate is daar Grahamstad met hul jaarlikse Nasionale Kunstefees en Wetenskapsfees.

Daar is die Rhodes musiekdepartement, 'n bedrywige musiekvereniging en soveel meer.

Bathurst is nie blootgestel aan die negatiewe invloed van seelug soos by die kus en die gevolglike

verwering van huis, voertuig en ander besittings nie. Bathurst is 'n ideale klein plattelandse dorpie

om in te belê of dit nou 'n vakansiehuis of 'n permanente woning is. SEEFF bied 'n reeks

eiendomme te koop aan wat aan jou vereistes sal voldoen: residensiële standplase om 'n nuwe

huis te bou, ouwêreld­plattelandse huise, huise wat reggemaak kan word, luukse

argitekontwerpte huise, plase en grond.

12 Residential Homes For Sale in Bathurst, Bathurst

FROM R130,000 to R1,500,000

1 Commercial Property For Sale in Bathurst, Bathurst

FROM R1,650,000

Disclaimer: While every effort will be made to ensure that the information contained within the Seeff Property Group website is accurate and up to date, Seeff Property Group makes no warranty, representation or undertaking whether expressed or implied, nor do we assume any legal liability, whether direct or indirect, or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information. Prospective purchasers and tenants should make their own enquiries to verify the information contained herein.